Arkiven berättar
Sidhuvud

För läraren

Arkiven berättar – studiematerial för skolan innehåller övningar med tillhörande arkivmaterial indelat i sex kategorier som finns i menyn till höger.

Arkivmaterialet som lyfts fram i dessa studieövningar ger inte en generell bild av det förflutna men de visar en detalj av den stora bilden. De flesta människors avtryck i arkiven är i form av kortfattade anteckningar i kyrkoböckerna. Vissa fick dock större utrymme i arkiven, framför allt de som avvek på något sätt. Den sjuka, brottslingen, den som inte följde gängse normer och regler var av större intresse för statsmakten. Detta är viktigt att komma ihåg när man använder sig av arkivmaterial. Man rapporterar i regel inte om sådant som fungerar som det ska. Det gör dock inte dessa människors berättelser mindre sanna. Avsikten med studieövningarna har varit att visa läsbara exempel på verkliga människors livsöden. Det är bara ett fåtal som kommer till tals ur de oräkneliga människoöden som finns bland miltals med arkivhandlingar.

Den verklighet man lever i påverkar naturligtvis ens handlingar och dessa människors handlingar bör placeras i den kontext människorna var en del av. I brytpunkten mellan vår egen tid och verklighet och de historiska personernas verklighet döljer sig många intressanta iakttagelser. Vi kan med våra nutida glasögon reagera på många företeelser, men genom att försöka förstå det historiska sammanhanget behandlar man människorna med den respekt de förtjänar. Känslor är lika oavsett tid och dåtiden var lika komplex och mångfacetterad som nutiden är.

I samtliga övningar kan man tänka på jämförelsen mellan dåtid och nutid. Varför har man handlat som man gjort? Vad påverkade människornas vardag då? Hur skiljer sig förutsättningarna för dem då och mig nu? Vad är normalt? Att sätta in dessa närstudier i ett större sammanhang är också värdefullt. Vad hände i samhället i stort vid samma tidpunkt? Hur visar sig samhällsutvecklingen i vardagslivet? Uppgiften att ge grunden för dessa frågeställningar lämnas till den undervisande läraren. Övningarna bidrar med de små berättelserna direkt ur arkivet där människorna lyfts fram ur folkhopen och historieundervisningen får sätta berättelserna i en större kontext.

Alla dokument är skannade från originalhandlingar. På ett av dokumenten (obefintlighetsboken ur övningen Skonaren Iduna) har sekretessbelagda uppgifter tagits bort.

En skiss över en jorddragning från Edsele församling
Jorddragning i Edsele, ur Domkapitlets i Härnösand arkiv, Landsarkivet i Härnösand.

 

© Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand