ACN logo

Rekvisitioner under finska kriget 1809

Rekvisitioner från Kongl. Carelska Dragoner, Nylands Dragoner och Kongl. Savolax Fäldt Batallion under finska kriget 1809.

Bland Näringslivsarkiv i Norrlands över 500 olika företagsarkiv finns ett kompendium med olika rekvisitioner från ”Flyttande Magasinet i Nordmaling” (kallas även ”Uplagsmagasinet uti Nordmaling”).

Rekvisitionerna är skrivna 1809 och gäller proviant, material, brännvin och tobak, och har inkommit från bland andra Kongl. Carelska Dragoner, Nylands Dragoner och Kongl. Savolax Fäldt Batallion.

Handlingarna inkom tillsammans med arkiv från Bröderna Olssons Livsmedel, Österalnö, donerade till Näringslivsarkiv i Norrland 2007 av Ove Olsson, Örnsköldsvik. Hur dessa rekvisitioner hamnat hos livsmedelsbutiken är okänt.

Daniel Nordin
arkivchef Näringslivsarkiv i Norrland

Se dokument ur arkivet

 

Faktaruta

Savolaxbridgaden
"Savolaksbrigaden bildades 1775 af de i östra Finland förlagda trupperna såsom en särskild truppenhet, af sedd i första hand till östra riksgränsens försvar … Brigadens förste chef blef den sedermera i rysk tjänst öfvergångne G. M. Sprengtporten, hvilken med sin skicklighet och viljekraft gjorde brigaden till en verklig elittrupp.

Flera gånger upplöst och åter förenad, utgjordes brigaden vid krigsutbrottet 1808 af Savolaks infanteriregemente, Savolaks fotjägarregemente, hvartdera på fyra bataljoner om två kompanier, Karelska jägarkåren … (uppsatt 1789), två bataljoner om två kompanier, Karelska dragonregementet, två skvadroner och ett artillerikompani (uppsatt 1805) med åtta trepundiga kanoner, tillika med vargering uppgående till 3,484 man med 147 officerare. Brigaden stod sedan 1806 under befäl af öfversten grefve J. A. Cronstedt, tillika chef för Savolaks infanteriregemente.

Brigaden deltog med utmärkelse i hela kriget i Finland och i Västerbotten 1808-09, och dess spillror voro med, när v. Döbeln 8 okt. 1809 i Umeå aftackade de finska trupperna. Några "preciösa kvarlefvor" ingingo i de båda finska fältbataljoner, som gjorde garnisonstjänst i Umeå och Gäfle och upplöstes i jan. 1810.
Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1904-26

Finska kriget 1809
Det illa ledda kriget, hvarunder Finland erhållit ganska ringa undsättning från Sverige, afslutades, efter affärerna vid Skellefteå 15 maj, Hörnefors 5 juli samt Säfvar och Ratan 19 och 20 augusti, genom freden i Fredrikshamn 17 september 1809, hvari Sverige åt Ryssland afträdde de sex finska länen jämte Åland och en del af Västerbotten intill Torne och Muonio alfvar."
Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1904-26

Läs mer på webbsidan ”Märkesåret 1809” som är en del av ett regeringsprojekt som uppmärksammar att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. (Öppnas i nytt fönster)

Rekvisition