Länkar

Föreningen Skogen
Föreningen Skogen är en ideell förening som är cirka 130 år gammal. Den vill verka för bättre skogar och ett aktivare skogsbruk.
http://www.skogen.se/kategori/skogshistoria

Laxvikens museum
Ett skogs- och flottarmuseum i Laxviken, Föllinge.
http://www.laxvikensmuseum.com

Mellanskog Skogsägarna
Mellanskog är en ekonomisk förening, ägd av medlemmarna. Föreningen bedriver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet i Härjedalen, Hälsingland, Dalarna, Värmland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke och Gotland. Man vill verka för ett lönsamt, uthålligt och miljöanpassat skogsbruk.
http://www.mellanskog.se/

Mittuniversitetet
Mittuniversitetet har flera profilområden inom forskning,däribland ett som rör biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.
http://www.miun.se
https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/

NAD, Nationell arkivdatabas
NAD ger information om arkiv i Sverige. Det är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik. I NAD på Internet finns arkivförteckningar från Riksarkivet och Krigsarkivet.
http://www.nad.riksarkivet.se/nad

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är den myndighet som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Den ska också samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.
www.naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet. Skog och historia
Riksantikvarieämbetet är en nationell myndighet med ansvar för frågor om kulturarvet. Man bedriver bl.a. projektet Skog & Historia. Det syftar till att öka kunskapen om skogens kulturmiljöer. Man ska genom inventeringar, utbildningar och information hindra att lämningar förstörs eller försvinner.
https://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/skogens-kulturarv/skog-och-historia/

SCA Skog
SCA Skog förvaltar SCA:s skogsinnehav och försörjer SCA:s svenska skogsindustrier med virkesråvara. SCA Skog ingår i SCA:s affärsområde Forest Products som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi samt tillhandahåller transportlösningar för SCA:s enheter.
http://www.sca.com/skog

Skogen i Skolan
Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Man har som pedagogisk idé att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskap om skog.
http://www.skogeniskolan.se/

Skogshistoriska sällskapet
Skogshistoriska sällskapet vill skildra skogens historia och samla människor med olika relationer till skogen, från dem som har skog som yrke till forskare och den skogsintresserade allmänheten.
http://www.skogshistoria.se/

SkogsSverige Skogsnäringens portal på Internet
SkogsSverige är en gemensam informationsplattform för allt som rör skogsnäringen. Webbplatsen ägs av dess medlemmar och förvaltas av SLU. Projektet är ett samarbete mellan svenska företag och organisationer i skogsnäringen, skogsindustrierna och SLU. Den grundläggande idén är att man ska kunna hitta näst intill all information om skogsnäringen på en och samma webbplats.
http://www.skogssverige.se/

Skogssällskapet
Koncernstrukturen för Skogssällskapet innebär en tydlig uppdelning mellan affärsmässig och ideell verksamhet. Stiftelsen Skogssällskapet svarar för den ideella delen, medan bolagen svarar för de affärsmässiga delarna.
Stiftelsen Skogssällskapet (ideellt) och Skogssällskapet AB (affärsmässigt).
http://www.skogssallskapet.se/index.php

Skogsstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket. Den ska verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett sådant sätt att de beslutade målen i skogspolitiken kan uppnås.
www.skogsstyrelsen.se

Stora Enso Skog
Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation. I Sverige förser man sina egna sågverk, pappers- och massabruk med virke som köps in från privata skogsägare och skogsbolag. Man levererar också biobränslen till Stora Ensos industrier och externa kunder.
http://storaensoskog.se/

Sveaskog
Sveaskog ägs av svenska staten och ingår i gruppen statligt ägda företag som verkar under marknadsmässiga villkor och krav. Sveaskog säljer timmer, massaved och biobränsle. Man gör affärer med mark och tillhandhåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism.
http://www.sveaskog.se/

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Fakulteten för skogsvetenskap
Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten. Fakultetens ansvar omfattar skoglig forskning, utbildning på akademisk nivå, fortlöpande miljöanalys och samverkan/information om skoglig forskning och utbildning.
http://www.slu.se/
http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/

 

Tillbaka till sidans början

 

© Landsarkivet i Härnösand