Om skogens arkiv

Bakgrund

Skogen och vattnet i förening har haft en stor betydelse för den industriella utvecklingen av de fyra nordliga länen Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Skogsbruket har sedan mitten av 1800-talet varit omfattande i dessa län.

Skogen har och har haft flera olika intressenter som brukat den av främst ekonomiska orsaker men även för friluftsliv och rekreation. Skogsbruk har bedrivits av staten, företag och enskilda personer. I de statliga arkiven finns spåren efter statens intresse att äga och bruka skogen som en värdefull resurs. I de enskilda arkiven finns mycket information om bl.a. skogsnäringens utveckling men även om den enskilda människan.

Den intensiva verksamheten i skogen under många år har gett upphov till mycket information. Arkiven innehåller en stor mängd källmaterial som finns tillgänglig för forskning ur olika perspektiv, framåtskridande skogsforskning eller mer tillbakablickande forskning med fokus på kulturarv.

Syfte

Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand har i samarbete med Föreningsarkivet i Västernorrland, Landstingsarkivet Västernorrland och Näringslivsarkiv i Norrland – NIN gjort var sina sammanställningar över förvarade arkiv som innehåller värdefull information, användbar vid forskning om skog och skogsbruk.

Det finns en mängd olika arkiv att forska i, t.ex. arkiv som rör statens intressen, Domänverket och Skogsstyrelsen. I de enskilda arkiven kan man finna information som rör t.ex. skogsbolag, flottning och bruk. Man kan även finna information om den enskilda människans situation i t.ex. fackföreningsrörelsens arkiv.

Syftet med denna webbsida är att tillgängliggöra och tillhandahålla information om skog och skogsbruk för att ge möjlighet till skoglig forskning ur ett brett perspektiv.

Landsarkivets sammanställning över arkiv som förvaras här är även kopplad till den nationella arkivdatabasen NAD. I den databasen kan få mer information om vad arkiven innehåller som t.ex. datering, handlingar och hur omfattande de är.

De övriga institutionerna tillhandahåller i sina sammanställningar uppgifter om de arkiv respektive institution förvarar.

Webbsidan ger också exempel på historik om en del arkiv och om vad som rent faktiskt finns i arkiven - dokument, foton och filmer. Det är något som förhoppningsvis ska inspirera till egen forskning.

Välkommen att använda länkarna och utforska vad som finns i Skogens arkiv!

 

© Landsarkivet i Härnösand